Проектиране

ФИЛКАБ АД има екип от висо­коквалифицирани специа­листи, занимаващи се с проекто-конструкторската и ин­женерингова дейност. Те имат дългогодишен и богат опит в проектирането и из­пълнението на обекти в об­ластта на електроразпреде­лението, електропреноса, индустриалната автома­тизация и контрол. Проектан­тите работят с САD софтуер­ни продукти и извършват ця­лостно проектиране на сис­теми за автоматизация и кон­трол. Работим със съвреме­нен софтуер за 3D моделира­не, с помощта на който се из­готвят модели на проектира­ните ел. табла и БКТП в триизмерно­то пространство. Изготвя се пълна екзекутивна докумен­тация на комплектното уст­ройство, както следва:

 

- Принципна електрическа схема;

- Спецификация на вложената апаратура;

- Спецификация на клеми и клемни матрици;

- Опис на кабелните връзки в комплектното устройство и др.

 

Проектираме:

  • комплектни трансформа­торни подстанции, главни и разпределителни табла за трансформаторни станции до 8500 А, табла електроразпредели­телни стоящи 0.4 кV, табла електрически за жи­лищни сгради и табла електромерни, индивидуални табла и ко­мандни пултове за КИП и А;
  • пълно проектиране ел.част на обекти и комплексна доставка на заложените в проекта уре­ди, апарати, аксесоари и окомплектовка.

 

 

10551088108610771082109010801088107210851077_120   12_120    assem2_120

 

 

Прочети повече за продукцията на Дирекция "Инженерингова дейност"