Договор за безвъзмездна финансова помощ №4МС-02-178/27.04.2012 г.

Информация за сключен договор с изпълнител за "Изработване на информационна табела и стикери за Филкаб АД" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията."