Информация за сключен договор

В качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №4МС-02-178/27.04.2012 г. „Въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите във Филкаб АД" с Решение №35/17.01.2013 г. е определен за изпълнител на Обособена позиция 2: Софтуерна система за планиране и управление на ресурсите на предприятието (ERP) следният кандидат: ФТС България ООД.

 

Информация за сключен договор