Информация за сключен договорВ качеството на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ                         

№ 4МС-02-178/27.04.2012 г. „Въвеждане на система за планиране
и управление на ресурсите във Филкаб АД" по процедура за определяне на
изпълнител - открит избор с обект:


  „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване:

1.1.Сървър ERP система - 2 бр.;

1.2.Сървър система за мобилни устройства - 1 бр.;

1.3.Мобилни устройства за дейността в склад - 10 бр.;

1.4.Мобилна инфраструктура в склад - 1 бр.;

1.5.Бар код принтери - 3 бр.".

с Решение № 56 от 11.04.2013.г. е определен за изпълнител следния кандидат:                       

ФТС БЪЛГАРИЯ ООД.

 

Информация за сключен договор