Обява за откриване на процедура

С Решение №15/31.10.2012 г. Филкаб АД открива Процедура за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване и Софтуерна система за планиране и управление на ресурсите на предприятието (ERP)"

 

Във връзка с получени на 05.11.2012 г. Указания от отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението" на ГД „ЕФК", МИЕТ е коригирана Методиката за оценка офертите, съгласно дадените инструкции.

 

 

Тръжна документация:

 

01. Обява

02. Пояснителен документ

03. Решение

04. Оферта

05. Изисквания към офертите

06. Ценова оферта оборудване

07. Ценова оферта софтуер

08. Техническа оферта оборудване

09. Техническа оферта софтуер

10. Декларация по чл.31

11. Декларация за валидност на офертите

12. Методика за оценка

13. Техническа спецификация оборудване

14. Техническа спецификация софтуер

15. Договор оборудване

16. Договор софтуер

 

 

 

 

 

Въпроси и Отговори:

01. VBS_7 / VBS_19

02. LLP_8 / LLP_20 / Обща складова площ / Сечение закрит склад

03. LLP_9 / LLP_21

04. L_class_10 / L_class_22