Обява за откриване на процедура

С Решение №51/18.03.2013 г. Филкаб АД открива Процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване:

1.1. Сървър ERP система - 2 бр.;

1.2. Сървър система за мобилни устройства - 1 бр.;

1.3. Мобилни устройства за дейността в склад - 10 бр.;

1.4. Мобилна инфраструктура в склад - 1 бр.;

1.5. Бар код принтери - 3 бр."

 

Вид на процедурата: Открит избор.

 

Тръжна документация:

1.    Обява

2.    Пояснителен документ

3.    Решение

4.    Оферта

5.    Изисквания към офертите

6.    Ценова оферта

7.    Техническа оферта

8.    Декларация по чл. 31

9.    Декларация за валидност на офертите

10.  Методика за оценка

11.  Техническа спецификация

12.  Договор

13.  Приложение 4

14.  Приложение 5

15.  Приложение 6

 

 

 

Въпроси и Отговори:

1. ФТС въпроси / ФТС отговори + чертежи