Обявление за продажба на заложено имущество по ЗОЗ - дизел генератор

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за продажба на заложено имущество по ЗОЗ

 

 

         „ФИЛКАБ"АД, ЕИК:115328801, обявява на  всички заинтересовани лица, че на  27.03.2012 г. от 13.00 часа на адресът на управление на дружеството в гр. Пловдив, „Коматевско шосе №92 в заседателна зала ще проведе продажба по реда на Закона за особените залози на движима вещ: Дизел генератор, AKSA AJD 275 kVA, чрез явен търг с устно наддаване за удовлетворяване на своите вземания при следните условия:

1. До участие в търга  се допускат само лица представили протокол за извършен оглед на вещта;

2. За участието в търга не се внася депозит;

3. Начална обявена цена, от която започва продажбата на вещта е 30 000 (тридесет  хиляди) лева без ДДС;

4. Стъпка за наддаване  - 1000 лева без ДДС;

5. Търгът следва да започне в определеното време. Веща се предлага за продан по определената начална цена за търга. Цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, вещта се предлага на по-висока цена. Ако веща бъде приета от някой от наддавачите тя се предлага на още по-висока цена. За спечелил търга се обявява учъстникът направил най-високо наддавателно предложение, върху която сума се начислява и ДДС, което се отразява в протокол;

6. При липса на наддавателни предложения, за спечелил търга се обявява участникът които е заявил, че купува вещта на началната й цена;

7.Търгът може да се проведе  и при един явил  се наддавач който  заяви, че купува вещта на обявената началната цена на вещта;

8.Ако в обявения начален час на търга не се  явят наддавачи, търгът се отлага с един час и ако тогава не се явят наддавачи, търгът се обявява за нестанал поради липса на наддавачи.

9. Обявеният за спечелил търга участник е длъжен да заплати дадената от него цена  с дължимото ДДС в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня на провеждане на търга по сметка на Депозитаря: BG60RZBB91551073979209, BIC код: RZBBBGSF,  Райфайзенбанк, като в деня на  заплащането на цената страните сключват договор за продажба. Вещта се предава на Купувача след сключване на договора за продажба. В случай, че обявеният за спечелил търга наддавач не заплати обявената от него цена, за купувач се обявява участникът направил предходното най-високо наддавателно предложение, който е длъжен да заплати цената в нов тридневен срок от обявяването му за купувач. По същият начин за купувач се обявява всеки следващ участник направил валидно наддавателно предложение в случай, че обявеният преди него за купувач участник не е заплатил цената на вещта.

Оглед на вещта може да се извърши през всеки работен ден от 10.00 до 11.00 часа, като всяко лице огледало вещта подписва протокол за извършен оглед.

         Вещта е собственост на Земеделски производител Лазар Бойков Лазаров, гр. Пловдив, р-н Централен, ул.Богомил" №29, ет.2, ап.5, идент. Код :6710077449

Върху описаната по-горе движима вещ има вписан особен залог в Централния регистър на особените залози под №2009111801629 и вписано пристъпване към изпълнение  под №2011030701563  в полза на „ФИЛКАБ"АД.

 

 

 

 

23.03.2012 г.                                                                                                        Иван Куков

гр. Пловдив                                                                                                          Изп. директор