Промяна на обстоятелства на ФИЛКАБ АД

На 16.11.2012 година в Търговския регистър на Агенцията по вписванията беше вписано ново обстоятелство по партидата на „ФИЛКАБ" АД.

 

За Изпълнителни директори на дружеството са назначени:

Г-жа Нонка Димитрова Черпокова

Г-н Огнян Томов Зарев

 

Считано от 19.11.2012 година във всички фактури, издадени към дружеството, за МОЛ следва да се посочва - Г-н Огнян Томов Зарев.

Промяната не води до необходимост от преподписване на вече сключени договори с „ФИЛКАБ" АД, като всички клаузи в тях остават валидни и непроменени.

 

Приложено писмо