КОНКУРС ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В БАЗА ВАРНА

П О К А Н А

  

            "ФИЛКАБ" АД - гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе" №92, Дирекция "Инвестиционни проекти и поддръжка", тел.: +359 32 277 189факс: +359 32 672 476, инж. Д. Дафов, dicho.dafov@filkab.com 

 

Като възложител на поръчка, Изпълнителният Директор на "Филкаб" АД Пловдив открива процедура за определяне изпълнител за строителство на обект: „СКЛАДОВО МОНТАЖЕН КОМПЛЕКС НА"ФИЛКАБ" АД в УПИ  ХІІ-110, стопански дейности, кв.46 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, община Варна,

 

Предмет на поръчката:  Строително-монтажни работи на подобекти:

 

•·       Складово-монтажен корпус - реконструкция

•·       Административно-търговски блок

•·       Техническа инфраструктура - верикална планировка, канализация, водопроводи(питеен, пожарен), подпорна стена, открит склад, пътни и тротоарни настилки, огради и др.елементи.

 

намиращи се в гр. Варна, ул."Академик Курчатов" № 1, съгласно тръжната документация.

 

Основание за откриване на процедурата: Съгласно инвестиционната програма на Дружеството за 2008 - 2009г.

 

Срок и място на изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от подписването на договора за изпълнението й. Същият се доказва с календарен план - график в относителни времеви характеристики за всеки подобект(етап), обобщен график за цялата поръчка и комулираното финансиране на проекта. Обектът е на територията на Община Варна, Район "Младост".Краен срок за завършване на поръчката не по късно от 30.07.2009г.

 

Ограничения при изпълнението на поръчката:  Не се допуска до участие   и се отстранява кандидат,който:

 

•·       По сключени договори за строителство с Възложителя е допуснал некачествено изпълнение на СМР и удължил срока им.

•·       Неоснователно е отказал сключването на договор след определянето му за Изпълнител на поръчка с Възложител "Филкаб" АД Пловдив

•·       За изпълнение на поръчката е създал обединение по ТЗ с лица и фирми по предходно описаните ограничения или е предложил такива като подизпълнители в предложението си.

•·       Всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи няколко разумни и мотивирани предложения за обекта като цяло, съгласно предоставените  от Възложителя ПСД и технически условия и  изисквания за изпълнение на поръчката.

 

Вариантни и Алтернативни предложения се допускат.

 

•·       Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в предложението на друг кандидат, не може да представя самостоятелно предложение.

 

Специфични условия

 

Завършването с Акт 15 на Складово-монтажен корпус, Административно-търговски блок и Техническата инфраструктура .

 

Комуникационната и транспортна връзка със строителната площадка ще се реализира по съществуващата пътна връзка на северната регулационна граница на уреголирания поземлен имот.

 

Квалификационни изисквания към кандидатите: местни и чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и:

 

•·       Да разполага с ръководен технически персонал с необходимата образователна и професионална квалификация;

•·       Да има опит в изпълнението на подобни строително- монтажни работи;

•·       Да притежава необходимите лицензи за изпълнение на строително- монтажни работи (за които се изискват такива);

•·       Доказателствата за търговската репутация и техническите възможности на кандидата да съответстват на изискванията посочени в документацията за участие.

 

Изисквания за качество при изпълнение на поръчката: при  извършване на работата да се спазват одобрените проекти, както и нормативните, технически и законови разпоредби действащи към момента на извършване на поръчката, да се осигури необходимата техника и работна ръка, да се извърши необходимата организация по изпълнението на поръчката и осигуряване на условия за безопосност на обекта в съотвествие с интегрираната система  за управление(ИСУ) в "Филкаб" АД Пловдив.

 

Всеки завършен подобект от строежа да бъде приет с Протокол обр.16 и въведен в експлоатация от Държавна приемателна комисия, съгласно Наредба № 03/2 от 2003г. Инвеститорът задържа гаранция (гаранционна поддръжка) за качество на изпълнените СМР в размер на 5% от актуваните СМР за едногодишен период, считано от датата на въвеждане на обекта /подобекта/ в експлоатация, а така също и гаранция за изпълнение 5% от стойността на извършените СМР .

 

Начин за образуване на предлаганата цена:

 

•·       да се посочат единични твърди цени на отделните завършени видове работи, изисквани от Възложителя и представляващи предмета на поръчката по приложените количествени сметки в документацията за участие, както и ориентировъчна стойност на предмета на поръчката за всяка част без ДДС.Кандидата може да прави обосновани и мотивирани промени по приложените количествени сметки, като вариантно допълнение на вида работа посочен в КС(количествената сметка).

•·       Методологията за формиране на цените трябва да бъде точна и ясна. В цените да са включени всички такси, начисления и допълнителни разходи съгласно българското законодателство - без ДДС.

•·       В предлаганите цени за изпълнението на обекта да бъдат включени стойностите на всички материали.

•·       Офертните цени да се представят само в български лева и в цифров вид и без ДДС.

•·       Коефициенти за утежнени условия няма да се прилагат, поради което кандидатите трябва да преценят рисковете и да определят разумни единични цени.

•·       Застраховките по чл.171 и чл.172 от ЗУТ да са включени в цената на поръчката.

 

Начин на разплащане: на основание двустранно подписани Протоколи образец 19 за извършените количествено и качествени видове СМРаботи между Строител , СН(Консултант) и представител на Възложителя.

 

Срок на валидност на предложенията на кандидат изпълнителите: не може да бъде по-малък от 90 дни от датата на постъпване на предложението в процедурата за възлагане на  поръчката.

 

Гаранция за участие в процедурата: Всеки кандидат трябва да внесе гаранция за участие в процедурата  парична сума (или банкова гаранция) 1(един)% от общия размер на предложената стойност в лева , платима по банкова сметка IBAN BG04RZBB9155 1085 1031 10 , BIC RZBBBGSF  при  "Райфайзенбанк", клон Пловдив на името на "Филкаб" АД.

   Гаранциите на участниците се освобождават след сключване на Договор с избрания кандидат без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са престояли в "Филкаб" АД.

Гаранцията на избраниятт кандидат, но отказал да сключи договор не се възстановява и остава в полза на Възложителя -"Филкаб" АД.

 

Критерий за оценка на предложенията:

Комплексна оценка "Е" за икономически най-изгодно предложение  ще се извърши на два етапа.

Във връзка с това кандидатите следва да представят предложенията си, разделени на техническа и финансова част, представени в два отделни запечатани плика с надпис "Техническо предложение" и "Финансово предложение".

Техническата оценка (Т), отчитаща техническите и икономическите

възможности и условия за изпълнение на поръчката на всеки от участниците, ще се формира по следните критерии:

 

Ti

 

Коефициент

Кт

Критерии

 

Т1 от 4 до10

 

1,2

Списък на наличната механизация, която ще се ангажира за изпълнението на поръчката.

 

Т2 от 3 до10

 

 

1,2

Списък на специалистите във фирмата включени в изпълнението на поръчката.

 

Т3 от 1 до10

 

 

1,4

Списък на изпълнените от кандидата и въведени в експлоатация подобни обекти на територията на цялата страна  след 01.01.2001г. С посочени параметри и стойности на СМР.

 

Т4 от 1 до10

 

1,8

Списък на изпълнените от кандидата и въведени в експлоатация подобни обекти на територията на Област Варна  след 01.01.2001г. С посочени параметри и стойности на СМР.

 

Т5 от 0 до10

 

2,0

Възможности на кандидата за упражняване на вътрешно фирмен контрол на качеството ,опазване на околната среда и ЗБУТ на извършваните СМР.

 

 

T6 от 2 до10

 

1,4

 

Срок за изпълнение - линеен график за изпълнение на СМР, обвързан с възможността за доставка на основните материали за изграждането на обекта.

Т7 от 7 до10

1,0

Гаранциони срокове

 

За всеки от критериите Ti се дава оценка от 0 до 10 точки по приложените стойности в показаната таблична форма, умножена по съответния коефициент за тежест (Кт). Крайната техническа оценка на всяко  предложение ще се получава по формулата:

Т = ∑( Ti × Кт) при което възможният максимум е 100.

 

Кандидатите получили по-малко от 75 точки за техническата оценка се отстраняват от участие и не се разглеждат финансовитe им предложения.

 

Финансовата оценка (Ф) на допуснатите за разглеждане технически предложения ще се формира по следните критерии и условия:

 

•·   отношението между минималната предложена обща цена ( Ц мин.) на допуснатите кандидати и съответната  цена на кандидата (Цi) чрез израза : Фi = (Цмин.i)xКц, където Кц  е равен на 100.

Съотношението между тежестите на финансовата и комплексната техническа оценка е 50/50, като в крайното класиране се допускат за участие само предложенията, които са пълни и съответстват на изискванията на  документацията за участие  и които при техническата оценка са получили 75  и повече точки.

 

Общата цялостна оценка (Е) на кандидатите се получава по формулата:

 

Е = 0.5 х Т + 0.5 х Фi

 

При разглеждане на финансовите предложения на кандидатите,ако се констатират различия между сумите, изразени с цифри и с думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, за вярна се приема единичната цена  и общата съответно се коригира. Когато някое от финансовите предложения изглежда изключително ниско, комисията може да отхвърли преложението.

 

            С най-голяма относителна тежест ще се ползва критерият за цена при равни други параметри.

 

Получаването  на документацията се извършва в сградата на "Филкаб" АД-Пловдив, ул. "Коматевско шосе"92 от служител на Дирекция "Инвестиционни проекти и подръжка"(ИПП) или в базата на "Филкаб"АД -ВАРНА срещу представен касов ордер за закупена документация на стойност  невъзвръщаеми  500 лв. /петстотин / лева  с вкл. ДДС , внесени в касата в Пловдив(ул." Коматевско шосе"92) или в базата във Варна на "Филкаб" АД-Пловдив, ул." Акад.Курчатов"1.

 

Срокът за получаване на документацията е 7 календарни дни от датата на Поканата за участие в процедурата получена на ръка , по пощата или по "e-mail".

 

При предаване, материалите се приемат от служител на Дирекция "Инвестиционни проекти и подръжка"(ИПП) към "Филкаб" АД - Пловдив или от Управителя на базата ни във Варна, които поставят входящ номер на общия плик.

 

 Конкурсните материали се приемат до 26.11.2008г., до 16 часа всеки работен ден  в указаните по горе места. Отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването ще се извърши на 28.11.2008г.(петък) от 10,00ч в сградата на "Филкаб" АД Пловдив, ул."Коматевско шосе" № 92, гр. Пловдив 4004, заседателна зала на 3 етаж.

 

Кандидатите или техни представители могат да присъствуват на отваряне на предложенията.