• Контактори TeSys Контактори модел "К","D" и "F" от 6 до 800А за управление на мотори в категория АС-1,АС-3 и АС-4 с управляваща верига:променливотокова, постояннотокова или ниска консумация. Помощни контакти и аксесоари.

  • Пакетни прекъсвачи Vario и CAM Опростена гама за стандартни приложения 12 до 20А, за прости машини, ниска степен на автоматизация. Vario- за приложения с повишени изисквания 12 до 175А.

  • Термомагнитни моторни прекъсвачи Термомагнитни прекъсвачи GZ1, GV2, GV3 и GV7 специално проектирани за управление и защита на електродвигатели.

  • Устройства за директен пуск Реверсивни и нереверсивни пускатели, за директно пускане, спиране и защита от недодустимо натоварване на асинхронни двигатели, както и за управление на други променливотокови консуматори.

  • Термични защити Подходящата термична защита оптимизира живота на двигателя, предотвратявайки работа при ненормални условия на нагряване, като се гарантира максимална непрекъснатост на работа на задвижваната машина.