Contacts Us
Shumen

FILKAB JSCo.

21, Vladaysko Vastanie Str.

Dobrudzhanski, Reg.

BG-9701 Shumen

map

 

tel.:          +359 (54) 820 131 

tel.:          +359 (54) 910 200

fax:          +359 (54) 910 591     

e-mail:      shumen@filkab.com

 

Mr. Vladimir Dochev, manager

mobile:     +359 (886) 797 111

 

Workday:       
 

Monday - Friday: 

Saturday and Sunday: 

   

 

8 a.m. - 5 p.m.

Rest-days